Bærekraft

Som en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift signaliserer vi at vi tar miljøet på alvor. Miljøtiltakene vi utfører skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Vi ønsker å høre fra deg:
Gjennom å gi mulighet for innspill kan vi forstå hvilke behov og forventninger interessenter har til virksomhetens varer og tjenester og hvordan de kan forbedres.
Kontakt oss på: post@cleanit.no

Vi tar ansvar

For det ytre miljøet så vel som det indre arbeidsmiljøet. Dette skal sikre de ansatte en trygg og god arbeidsplass, særlig med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Som sertifisert miljøfyrtårnbedrift har vi en rekke fordeler

Som tilpasset verktøy for miljøledelse, gode miljørutiner på viktige områder, bl.a. avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

Resultatet er en miljøeffektiv drift

Med høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning og driftskostnadene reduseres.

Klima- og miljørapport 2022

For med informasjon om Cleanit som en miljøeffektiv bedrift, se klima- og miljørapport for Cleanit www.rapportering.miljofyrtarn.no/stats/158501

Til våre leverandører og samarbeidspartnere

Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor, og av den grunn henvender vi oss nå til dere med en oppfordring om at også dere dokumenterer deres miljøinnsats ved at dere miljøsertifisere deres virksomhet. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i forskjellige anbudskonkurranser.

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se Miljøfyrtårns hjemmeside eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Samarbeidspartnere
Medlem av